• Autopompy
 • Motopompy
 • Tłokowe pompy próżniowe
 • Działka wodno-pianowe
R
Regulamin

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

Delta Inwestycje to firma z dużym doświadczeniem, która dba o najwyższe standardy produkowanych wyrobów oraz świadczonych usług.

Poniższy regulamin został stworzony dla wszystkich Klientów i Odwiedzających i ma w jasny sposób przedstawić warunki współpracy oraz korzystania z udostępnionych materiałów na naszej stronie internetowej.

I Postanowienia ogólne

1.1. Definicje

a) OWW – Ogólne Warunki Współpracy (Ogólne Warunki Współpracy) obowiązujące w firmie Delta Inwestycje Sp. z o.o.
b) Sprzedający – to firma Delta Inwestycje Sp. z o.o. mająca swą siedzibę we Wrocławiu
(52-015), przy ul. Karwińskiej 1.
c) Gwarant – to firma Delta Inwestycje Sp. z o.o. mająca swą siedzibę we Wrocławiu (52-015), przy ul. Karwińskiej 1.
d) Kupujący – osoba fizyczna lub firma dokonująca zakupu produktu lub usługi Sprzedającego. Są to osoby w rozumieniu art. 221 kodeksu Cywilnego.
e) Przedsiębiorca – są to wszystkie osoby i organizacje, niezależnie od ich formy prawnej, które nie są konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
f) Odwiedzający – osoba lub firma korzystająca z zasobów strony internetowej www.deltainwestycje.pl będąca własności firmy Delta Inwestycje Sp. z o.o.
g) Doręczenie OWW – następuje z chwilą ich przesłania Kupującemu na piśmie wraz z potwierdzeniem zamówienia oraz w trakcie logowania się na stronie www.deltainwestycje.pl.
h) Forma pisemna – za formę równoważną formie pisemnej uznaje się wiadomość przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile zawiera ona dane należycie identyfikujące nadawcę ( imię i nazwisko, nazwę firmy, adres, nr telefonu) i korzysta z adresu zawierającego domenę firmową Sprzedającego lub Kupującego. Zgodnie z art. 78 Kodeksu Cywilnego.
Wiadomość przesłana przez Kupującego faksem, na numer Sprzedającego wskazany w niniejszym OWW.
i) B2G – (business-to-govermment) – relacja pomiędzy Sprzedającym, jako przedsiębiorcą, a podmiotami sektora publicznego)
j) B2B – (business-to-business) – relacja pomiędzy Sprzedającym, a innymi kupującymi/przedsiębiorcami.
k) Serwis – za jego pośrednictwem Kupujący/Odwiedzający może się zalogować do swojego konta. To strona dostępna pod adresem www.deltainwestycje.pl
l) Konto – po zalogowaniu w naszym serwisie zostanie utworzony dla Ciebie indywidualny profil, za którego pomocą będziesz mógł korzystać za udostępnionych przez naszą firmę zasobów.
m) Dokumentacja – są to materiały (pliki) dotyczące produkowanych przez naszą firmę produktów i usług udostępnione po zalogowaniu w naszym serwisie
n) Towar – produkty i usługi znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej Sprzedającego, wraz z dokumentacją i niezbędnym oprogramowaniem ( w liczbie pojedynczej lub mnogiej w zależności od kontekstu użycia w ramach poszczególnych punktów niniejszego OWW).
o) Zgłoszenie reklamacyjne – zgłoszenie dokonane na piśmie bądź w równoważnej formie elektronicznej. Warunkiem koniecznym skutecznego zgłoszenia reklamacyjnego jest dostarczenie przez Kupującego reklamowanego towaru, opakowanego zgodnie z pkt. 8.10 niniejszych OWW, oraz dowodu jego zakupu.
p) Umowa – transakcja sprzedaży Towarów zawierana w drodze Potwierdzenia Zamówienia zgodnie z pkt. 3.1 niniejszych OWS bądź w szczególnych przypadkach poprzez podpisanie odrębnego, dwustronnego porozumienia na piśmie.
q) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dz.U.nr. 16 poz. 93 wraz z późniejszymi zmianami.

1.2. Powyższe OWW mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez Sprzedającego, bez ograniczeń terytorialnych, w stosunku do B2B oraz B2G zwane dalej „umowami”, a także do stosunków przed umownych, o ile wprost wynika to z treści OWW. OWW nie stosuje się do sprzedaży realizowanej za pośrednictwem sklepów internetowych, gdzie obowiązują warunki odrębnego Regulaminu Sprzedaży Internetowej.

1.3. W przypadku umów B2G zawieranych na podstawie Ustawy O Zamówieniach Publicznych, OWW mają zastosowanie wyłącznie w przypadku, jeśli stanowią część pisemnej oferty Sprzedającego i nie będą sprzeczne z wymogami Prawa Zamówień Publicznych.

1.4. Ogólne Warunki Współpracy wiążą Kupującego, o ile zostały mu doręczone na piśmie lub udostępnione w formie elektronicznej najpóźniej z chwilą zawarcia Umowy. Jeżeli Sprzedający i Kupujący pozostają w stałych relacjach handlowych, OWW wiążą Kupującego bez konieczności ich każdorazowego doręczania/udostępnienia, Kupującemu przed zawarciem każdej z kolejnych umów, o ile zostały prawidłowo doręczone/udostępnione przez zawarciem pierwszej z umów. Jednak każda istotna zmiana w OWW wpływająca na prawa i obowiązki Stron powoduje konieczność jego ponownego doręczenia/udostępnienia, przy czym, jeśli zmiana następuje w czasie trwania umowy o charakterze ciągłym, Kupującemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy.

1.5. Wiążąca dla danej umowy jest wyłącznie ta wersja OWW, która jest doręczona lub udostępniona Kupującemu wraz z potwierdzeniem zamówienia. W przypadku sprzeczności pomiędzy OWW doręczonymi/udostępnionymi Kupującemu, a treścią OWW prezentowaną na stronie internetowej Sprzedającego: deltainwestycje.pl., w każdym przypadku wiążące są OWW doręczone/udostępnione Kupującemu wraz z potwierdzeniem zamówienia. W takim wypadku, warunki prezentowane na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny.

1.6. Sprzedającego nie wiążą warunki zakupów/zamówień stosowane przez Kupującego w taki zakresie, w jakim są one sprzeczne z OWW. W pozostałym zakresie warunki te mogą wiązać Sprzedającego, jeśli zostaną potwierdzone przez jego prawidłowo upoważnionych przedstawicieli na piśmie bądź w innej formie właściwej dla danej transakcji.

1.7. Wszelkie odstępstwa od OWW są możliwe jedynie za wyraźną zgodą Sprzedającego, potwierdzoną na piśmie, przez prawidłowo upoważnionych przedstawicieli Sprzedającego.

1.8. Na wypadek rozbieżności pomiędzy zapisami poszczególnych dokumentów dla danej transakcji, Sprzedający ustala wiążącą obie Strony hierarchię:

 1. Umowa (jeśli jest zawierana w formie odrębnego dokumentu),
 2. Potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedającego,
 3. Ogólne Warunki Współpracy (OWW),
 4. Zamówienie Kupującego.

1.9. Do podpisania umów w imieniu Sprzedającego upoważnione są wyłącznie osoby ujawnione jako jego reprezentanci według aktualnej treści wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, bądź inni przedstawiciele, którzy legitymują się pełnomocnictwami udzielonymi przez osoby wymienione w KRS, zgodnie z zasadami reprezentacji Sprzedającego.

1.10. OWW nie stosuje się do umów i stosunków handlowych zawieranych z Kupującym przez innych przedsiębiorców, który stosują własne warunki sprzedaży, nawet jeśli oferują oni towary i usługi pochodzące od Sprzedającego, chyba że co innego wynika wprost z samych OWW, bądź Sprzedający wyraził na to zgodę na piśmie.

1.11. Moc wiążącą mają wszystkie opracowane przez Sprzedającego lub na jego zlecenie wykonane wersje językowe niniejszych OWW. Jednak w przypadku jakichkolwiek wątpliwości interpunkcyjnych lub sporów, Strony będą stosować polską wersję językową i tłumaczyć jej postanowienia zgodnie z właściwymi zasadami pisowni i interpunkcji języka polskiego.

II Rejestracja

2.1. Aby dokonać rejestracji oraz korzystać z serwisu należy posiadać urządzenie, które jest podłączone do sieci Internet, który posiada przeglądarkę internetową oraz akceptuje pliki typu „cookies” i ma włączoną obsługę JavaScript.

2.2. Po spełnieiu w/w warunku należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej www.deltainwestycje.pl, w którym Odwiedzający zostanie poproszony o podanie prawdziwych danych takich jak:

a) Imię i Nazwisko,
b) Nazwę firmy, którą Odwiedzający reprezentuje,
c) Adres
d) Adres e-mail
Dodatkowo Odwiedzający zostanie poproszony o podanie Loginu i hasła oraz jego potwierdzenie. Zalecamy, aby hasło spełniało wymagania wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

2.3. Na końcu rejestracji należy zaznaczyć, że Odwiedzający zapoznał się i akceptuje z obowiązujące OWW, oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji od firmy Delta Inwestycje Sp. z o.o.

2.4. Rejestracja następuje z chwilą kliknięcia przycisku „Rejestruj”

2.5. Na zakończenie rejestracji nasz serwis wyśle do Odwiedzającego/Kupującego wiadomość z potwierdzeniem rejestracji.

III Zamówienia

3.1. Wszelkie Zamówienie muszą być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności.

3.2. Kupujący składa zamówienia na piśmie:

a) na adres: Delta Inwestycje Sp. z o.o. ul. Karwińska1, 52-015 Wrocław
b) drogą elektroniczną na adres: biuro@deltainwestycje.pl
c) za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie internetowej www.deltainwestycje.pl
w oparciu o proponowane przez Sprzedającego warunki handlowe.

3.3. Wszystkie katalogi, prezentacje itp. materiały Sprzedającego, w tym również te, które noszą cechy oferty w tym również nazwę „oferta”, skierowane zarówno do ogółu, jak i do konkretnie oznaczonego Klienta/Kontrahenta, mają charakter wyłącznie informacyjny i niewiążący Sprzedającego, stanowiąc jedynie zaproszenie do składania zamówień przez Kupujących, w oparciu o deklarowane w nich opisy towarów oraz warunki dostaw, w tym ceny. W żadnym wypadku nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego, chyba, że Sprzedający wyraźnie na piśmie zgodzi się na takie ich traktowanie.

3.4. Przy składaniu zamówień w oparciu o warunki handlowe Sprzedającego określone w konkretnej ofercie handlowej, należy się powołać na datę i numer takiej oferty. Warunki handlowe prezentowane przez Sprzedającego w ofertach są opracowane dla zamówień/zapytań obejmujących całość danej oferty. Jakakolwiek zmiana, co do rodzaju, parametrów bądź ilości towarów może skutkować zmianą cen i pozostałych warunków handlowych.

3.5. Zapytania ofertowe należy kierować pisemnie:

a) na adres Delta Inwestycje Sp. z o.o. ul. Karwińska 1, 52-015 Wrocław,
b) pocztą elektroniczną na adres biuro@deltainwestycje.pl
c) korzystając z formularza kontaktowego na stronie internetowej www.deltainwestycje.pl

IV Potwierdzenia zamówienia/umowa

4.1. Umowa wymaga zgody obu Stron wyrażonej na piśmie i zostaje zawarta z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, czyli z chwilą dojścia do Kupującego potwierdzenia zamówienia lub z dniem spełnienia innych warunków umowy uzgodnionych wcześniej pomiędzy stronami, chyba, że Strony postanowiły inaczej.

4.2. Nawet jeśli Kupujący składa Zamówienie w oparciu o warunki Sprzedającego, które mają cechy oferty, samo złożenie zamówienia nie oznacza zawarcia umowy, do którego dochodzi każdorazowo dopiero na skutek potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek różnic pomiędzy warunkami oferty handlowej Sprzedającego, w tym co do opisu towaru, a zawartymi w potwierdzeniu zamówienia, wiążące będzie potwierdzenie zamówienia, zgodnie z hierarchią ważności dokumentów ja w pkt. 1.8 Działu Postanowienia Ogólne.

4.3. W przypadku wystąpienia nieistotnych różnic pomiędzy treścią zamówienia i potwierdzeniem zamówienia, umowa dochodzi do skutku na warunkach określonych w zamówieniu z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w potwierdzeniu zamówienia chyba, że Kupujący wskazał w zamówieniu, że może ono być przyjęte jedynie bez zastrzeżeń lub nie później niż w terminie 3 dni roboczych sprzeciwi się włączeniu zastrzeżeń do umowy. W przypadku wystąpienia istotnych różnic lub sprzeciwu Kupującego, o których mowa powyżej umowa dochodzi do skutku dopiero po ich uzgodnieniu przez Strony na piśmie, bądź na skutek potwierdzenia przez Sprzedającego zmienionego zamówienia Kupującego.

4.4. Jeśli sprzedający otrzyma od osoby, z którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych (przedsiębiorcy), zamówienie, ewentualną inną ofertę zawarcia umowy w ramach swojej działalności, brak niezwłocznego przyjęcia oferty (potwierdzenia zamówienia) przez Sprzedającego nie będzie uważane za jej przyjęcie. Powyższego nie wyklucza odmienne zastrzeżenie ze strony Kupującego, którego istotą byłoby narzucenie Sprzedającemu obowiązku odpowiedzi na ofertę /zamówienie w określonym terminie pod rygorem uznania jej za przyjętą.

4.5. Sprzedający wyklucza możliwość dorozumianego zawarcia umowy w każdym wypadku, co dotyczy również przypadków, kiedy z właściwego dla danych stosunków gospodarczych zwyczaju lub treści oferty Kupującego wynika, że dojście do Kupującego oświadczenia Sprzedającego o przyjęciu oferty - potwierdzenia zamówienia nie jest wymagane. Potwierdzeniem zawarcia umowy nie jest w szczególności samo przystąpienie do wykonania umowy przez Sprzedającego.

4.6. Po zawarciu umowy, Kupujący nie ma prawa odstąpienia od niej poza przypadkami, o których mowa w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Całkowite bądź częściowe rozwiązanie umowy, w tym ograniczenie dostawy wymaga każdorazowo zgody Sprzedającego udzielonej pisemnie, za pośrednictwem prawidłowo umocowanych przedstawicieli.

V Cena i warunki płatności

5.1. Ceny zawarte we wszystkich ofertach Sprzedającego maja charakter informacyjny. Nie zawierają one podatku (VAT) od towarów o usług. Są one cenami netto.

5.2. Charakter wiążący mają wyłącznie ceny zawarte w potwierdzeniu zamówienia, które są cenami za towary wydane pierwszemu przewoźnikowi, uwzględniając koszty załadunku, transportu i ubezpieczenia jakie Sprzedający poniósł do tej chwili.

5.3. Cena ustalona w potwierdzeniu zamówienia jest ceną gwarantowaną przez okres trzech miesięcy od daty jego wystawienia. Jeśli Dostawca towarów opóźni się ponad trzy miesiące z jakichkolwiek przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia ceny w proporcji do wzrostu kosztów produkcji lub dostawy zamówionych towarów skalkulowanych na czas ich rzeczywistej dostawy.

5.4. Jeśli z potwierdzenia zamówienia nie wynika inaczej, podane ceny towaru zawierają również koszty pakowania. Opakowania lub inne materiały opakowaniowe nie podlegają zwrotowi poza przypadkami, w których obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

5.5. Płatność dokonywana jest w całości w PLN, chyba że Strony wcześniej uzgodniły inaczej pisemnie, w terminie płatności wskazanym w potwierdzeniu zamówienia. Datą zapłaty jest data uznania księgowania na rachunku bankowym Sprzedającego.

5.6. Forma płatność za towary/usługi na sumę kwoty netto:

a) w wysokości do 500,00 zł obowiązuje: gotówka / przedpłata / pobranie,
b) w wysokości powyżej 500,00 zł obowiązuje: gotówka / przedpłata / pobranie / przelew
c) w wysokości 10`000,00 i powyżej obowiązuje: przedpłata / częściowa przedpłata + przelew / przedpłata uzależniona od kwoty końcowej zamówienia/zlecenia

5.7. Jeśli kupujący dokonuje pierwszej transakcji ze Sprzedającym, warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest dostarczenie aktualnych dokumentów założycielskich firmy Kupującego takich jak: NIP, Regon, odpis KRS, zaświadczenie o wpisie do CEIDG – w formie papierowej lub elektronicznej. Jeśli wpisy w/w dokumentów ulegną zmianie, Kupujący ma obowiązek ich bieżącej aktualizacji w Sprzedającego.

5.8. Niezależnie od pozostałych uprawnień wynikających z niniejszych OWW, Sprzedający zachowuje prawo do naliczania odsetek za opóźnienie od wszelkich zaległych kwot, w wysokości zgodnej z ogłoszonymi przez Radę Ministrów odsetkami ustawowymi, obowiązującymi w okresie występowania opóźnienia.

5.9. Kupującemu może zostać przyznany limit kredytowy po wypełnieniu stosownego wniosku o udzielenie kredytu znajdującego się na stronie internetowej www.deltainwestycje.pl w wysokości określonej przez Sprzedającego pisemnie.

5.10. Sprzedający w każdej chwili ma prawo do jednostronnej zmiany wysokości przyznanego limitu kredytowego.

VI Dostawy

6.1. Sprzedający ponosi koszty załadunku, transportu i ubezpieczenia, a także ryzyko utraty lub uszkodzenia wyłącznie do momentu zakończenia załadunku towaru pierwszemu przewoźnikowi. Z tą chwilą zostaje zrealizowana dostawa, zwalniająca Sprzedającego z dalszej odpowiedzialności za transport i rozładunek towaru. Jeśli Kupujący nie wskaże przewoźnika, co mogłoby zagrozić realizacji dostawy na warunkach określonych w potwierdzeniu zamówienia, będzie to równoznaczne z upoważnieniem Sprzedającego do zlecenia załadunku i dalszego transportu w imieniu i na rzecz Kupującego, na jego koszt i ryzyko, w oparciu o wewnętrzną kalkulację Sprzedającego. Sprzedający będzie w szczególności uprawniony do wyboru przewoźnika, określenia terminu, sposobu i miejsca załadunku, ubezpieczenia towaru.

6.2. Realizacja zamówienie rozpoczyna się od momentu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości technicznych i handlowych, jak również po wpłacie pełniej zaliczki przez Kupującego, jeśli taka została wcześniej uzgodniona przez Strony.

6.3. Kupujący zobowiązany jest do szczegółowej analizy potwierdzenia zamówienia. W przypadku jakichkolwiek niezgodności, Kupujący zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia zamówienia zawiadomić o tym Sprzedającego pisemnie na adres:

a) Delta Inwestycje Sp. z o.o. ul. Karwińska 1, 52-015 Wrocław,
b) biuro@deltainwestycje.pl

6.4. Termin dostawy będzie liczony od daty upływu terminu, o którym mowa w pkt. 6.3 niniejszych OWW. Dostawa będzie realizowana bez zbędnej zwłoki. Terminy deklarowane w potwierdzeniu zamówienia mogą ulec zmianie stosownie do okoliczności, jakie nastąpią po przyjęciu zamówienia przez Sprzedającego, a które mogą uzasadnić ich zmianę, w tym na skutek działania / zaniechania samego Kupującego bądź zaistnienia innych okoliczności zależnych od Kupującego lub siły wyższej, a w szczególności: zdarzenia losowe, strajki, bunty, wojny i tym podobne, w tym stany wyjątkowe, akty terroru, pożary, klęski żywiołowe, wybuchy, sabotaże, awarie, a także wynikających z konieczności zachowania zgodności z nakazami władzy publicznej bądź nakazami sądowymi, jak również innymi niezależnymi od Sprzedającego działań władz publicznych, a także przerw w dostawach mediów, innych usług, surowców, materiałów, komponentów i urządzeń niezbędnych dla realizacji Zamówienia.

6.5. Brak zawiadomienia ze strony Kupującego, o którym mowa w pkt 6.3., oznacza, że Kupujący przejmuje na siebie pełne ryzyko danej transakcji i nie będzie podnosił przeciwko Sprzedającemu jakichkolwiek zarzutów niezgodności dostawy z zamówienie. Powyższe nie pozbawia Kupującego możliwości podnoszenia roszczeń i zarzutów z tytułu wad towaru, jednak oceny zasadności tych roszczeń/zarzutów Strony będą dokonywać w oparciu o treść potwierdzenia zamówienia.

6.6. Jeśli Kupujący skorzysta z możliwości, o której mowa w pkt 6.3. dostawa zostanie wstrzymana do czasu wyczerpania procedury, o której mowa w pkt. 3.3 niniejszych OWW.

6.7. O ile zamówienie Kupującego wyraźnie nie wskazuje na wymóg dostawy w komplecie (całości), Sprzedający ma prawo do realizacji dostaw częściowych.

6.8. Przekroczenie przez Kupującego limitu kredytowego lub nieuregulowanie w terminie jakichkolwiek należności Sprzedającego, uprawnia Sprzedającego do blokady zamówienia lub wstrzymania dostaw towarów albo świadczenia usług. Powyższe uprawnienia Sprzedającego dotyczą wszystkich umów zawartych z Kupującym i trwają do czasu ustąpienia w/w przyczyny blokady lub wstrzymania. W takich przypadkach, uzgodnione wcześniej terminy realizacji zamówień ulegają stosownemu wydłużeniu.

6.9. W przypadku braku możliwości terminowej realizacji dostawy z jakichkolwiek powodów zależnych od Kupującego, w tym jeśli po uzyskaniu informacji o gotowości towarów do wysyłki Kupujący nie zapewni odbioru Dostawy przez przewoźnika, niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w pkt. 5.1., Sprzedający ma prawo do umieszczenia towarów w odpowiednim punkcie składowania/magazynie na koszt i ryzyko Kupującego. W takiej sytuacji, dostawę uznaje się za zrealizowaną, a Kupujący ma obowiązek zapłacić za towar (fikcja dostawy). Obowiązkiem Sprzedającego jest udostępnienie Kupującemu dokumentów umożliwiających dysponowanie towarem dostarczonym w powyższy sposób, w tym jego odbioru z punktu składowania. Sprzedający może wstrzymać się z wydaniem w/w dokumentów do czasu pełnej zapłaty za towar.

6.10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian w konstrukcji, doborze materiału, specyfikacji i wykonaniu towarów, także po wysłaniu potwierdzenia zamówienia, pod warunkiem, że zmiany takie służą technicznemu rozwojowi produktów, i są dla Kupującego uzasadnione, a jednocześnie realizują w pełni potrzeby aplikacyjne oraz nie prowadzą do zamiany uzgodnionej ceny. W takim przypadku, ze stosownym wyprzedzeniem (adekwatnym do terminu dostawy), Sprzedający zawiadomi Kupującego o zasadności dokonania odpowiedniej modyfikacji. Kupującemu przysługuje w takim przypadku prawo, o którym mowa w pkt. 3.3..

VII Siła wyższa

7.1. W przypadku wystąpienia okoliczności, na które żadna ze Stron nie ma wpływu, a w szczególności takich jak: zdarzenia losowe, strajki, bunty, wojny, akty terroru, pożary, klęski żywiołowe, wybuchy, sabotaże, awarie lub wynikające z konieczności zachowania zgodności z nakazami władzy publicznej, ustawami i innymi aktami prawnymi lub z konfliktu z pracownikami, lokautami bądź nakazami sądowymi, realizacja umowy ulega zawieszeniu w całości lub w odpowiedniej części do czasu ustania powyższych okoliczności. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o występowaniu takich okoliczności i ich skutkach dla umowy.

7.2. W stosunku do Sprzedającego, za siłę wyższą w rozumieniu pkt. 6.1. uznaje się również okoliczności dotyczące jego dostawców i kooperantów, w tym dostawców mediów (prąd, woda, gaz, usługi telekomunikacyjne itp.).

7.3. Jeżeli zawieszenie wykonania całej umowy lub jej części z powodu siły wyższej trwa dłużej niż 3 miesiące, każda ze stron ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy bądź jej rozwiązania bez żadnych negatywnych dla siebie konsekwencji, za pisemnym powiadomieniem drugiej Strony. To co Strony świadczyły sobie dotychczas, podlega zwrotowi, o ile, i w zakresie, w jakim cel tego świadczenia nie został osiągnięty.

VIII Przejęcie ryzyka i prawa własności

8.1. Ryzyko zagubienia, uszkodzenia lub pogorszenia towarów, jak również ryzyko wszelkich szkód wynikłych z ich posiadania i używania, przechodzi na Kupującego po ich załadunku na dowolny środek transportu pierwszego przewoźnika (w tym również fikcji dostawy, o której mowa w pkt. 5.9).

8.2. Kupujący jest zobowiązany zapewnić dokonanie odbioru ilościowego i jakościowego towaru, w tym ich zbadanie w sposób zwyczajowo przyjęty dla towarów danego rodzaju, przy ich załadunku bądź nie później niż w terminie 7 dni od daty dostawy. W terminie kolejnych 7 dni Kupujący ma prawo do wniesienia zastrzeżeń do dostaw, w których wskaże rodzaj wad lub niezgodność z umową oraz udokumentuje je we właściwy sposób. Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Sprzedającego bez zbędnej zwłoki. W przypadku pozytywnej weryfikacji zastrzeżeń, Sprzedający dokona niezwłocznej naprawy, wymiany bądź uzupełnienia dostarczanych towarów.

8.3. Brak zastrzeżeń w terminie wyżej wyznaczonym oznacza, że odpowiedzialność Sprzedającego za towary ogranicza się do odpowiedzialności z tytułu gwarancji, o której mowa w Rozdziale 8 niniejszych OWW.

8.4. Braki ilościowe, jak również nieistotne, dające się usunąć uszkodzenia towarów nie uprawniają Kupującego do odstąpienia od umowy w całości lub w części. Jeśli uszkodzenia okażą się istotne, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy, o ile koszt ich naprawy będzie znacząco wysoki w stosunku do wartości uszkodzonych towarów.

8.5. Prawo własności towarów z zastrzeżeniem pkt. 7.4. przechodzi na Kupującego z chwilą załadunku zgodnie z pkt. 7.1. niniejszych OWW.

IX Gwarancja

9.1. Gwarant wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za sprzedane towary w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa bądź zwyczaje mające moc obowiązującego prawa lub wytyczne wynikające z wiążącego orzecznictwa, pozostając związanym wyłącznie poniższymi warunkami gwarancji jakości.

9.2. Sprzedający udziela gwarancji jakości na sprzedane towary, gwarantując ich prawidłowe (tj. zgodnie ze specyfikacją, instrukcją obsługi lub inną dokumentacją) używanie przez każdego, legalnego użytkownika, na warunkach, o których mowa w niniejszym Rozdziale OWW. Gwarancja jest ważna we wszystkich krajach, w których sprzedający prowadzi swoją działalność handlową. Gwarancja obejmuje wyłącznie towary zakupione przez ich użytkownika, u którego ujawniła się wada/nieprawidłowość – jako w nowym i nieużywanym towarze.

9.3. Termin gwarancji jakości na dostarczane przez Sprzedającego towary wynosi 24 miesiące liczone od dnia wystawienia faktury VAT przez Sprzedającego, a w przypadku odpowiedzialności względem dalszych nabywców towaru, o czym mowa w pkt. 9.11 poniżej, 24 miesiące gwarancji liczone są od daty wystawienia faktury VAT/rachunku przez ostatniego sprzedawcę.

9.4. Gwarancja obejmuje wady spowodowane błędami w konstrukcji, wykonaniu lub wadami materiałowymi. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli wada wynika z niewłaściwego używania bądź korzystania z towarów, a w szczególności ma związek z naruszeniem zasad ich prawidłowej obsługi, konserwacji, składowania, przechowywania i przemieszczania. Jak również instalacji i montażu określonych w instrukcji obsługi bądź w innej dokumentacji dostarczonej Kupującemu albo zwyczajowo przyjętych dla towarów danego rodzaju, w tym wynikających z powszechnie przyjętych zasad techniki według aktualnego stanu wiedzy.

9.5. Gwarancja nie obejmuje wad jawnych, które Kupujący mógł stwierdzić przy zachowaniu należytej staranności w chwili wydania jemu towaru, w tym realizując obowiązek ich odbioru i zbadania, o którym mowa w pkt. 7.2..

9.6. W ramach udzielonej gwarancji, Sprzedający zapewnia:

 1. Naprawę – poprzez bezpłatne usunięcie wad stwierdzonych podczas użytkowania towarów przez Kupującego,
 2. Wymianę – wymianę wadliwych towarów na nowe, pozbawione wad.

Wyboru sposobu usunięcia wad towarów dokonuje Sprzedający. Jeśli usunięcie wady w sposób opisany powyżej byłby nadmiernie utrudnione, czasochłonne albo narażałoby Sprzedającego na nadmierne koszty, może on odstąpić od umowy składając Kupującemu stosowne oświadczenie nie później niż w terminie 7 dni od daty wpłynięcie zgłoszenia reklamacyjnego.

9.7. Kupujący wnosi reklamacje na piśmie w formie zgłoszenia reklamacyjnego, którego minimalna treść powinna obejmować dane identyfikacyjne towarów, w tym:

a) numer fabryczny towaru,
b) datę sprzedaży,
c) numer faktury VAT / rachunku,
d) datę stwierdzenia wady,
e) szczegółowy opis samej wady,
f) okoliczności ujawnienia wady
o ile zachodzi taka konieczność zgłoszenie powinno zawierać również informacje, o których mowa w pkt 10.2..

9.8. Aktualny formularz zgłoszenia reklamacyjnego dostępny jest na stronie internetowej Sprzedającego www.deltainwestycje.pl. Zgłoszenie reklamacyjne należy przesłać na adres:

a) Delta Inwestycje Sp. z o.o. ul. Karwińska 1, 52-015 Wrocław,
b) biuro@deltainwestycje.pl
niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty ujawnienia się wady pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych.

9.9. Wraz ze zgłoszenie reklamacyjnym Kupujący jest zobowiązany dostarczyć Sprzedającemu:

 1. Reklamowany towar,
 2. Dowód zakupu,

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest odesłanie towaru za pośrednictwem przewoźnika wskazanego przez Sprzedającego w aktualnym formularzu zgłoszenia reklamacyjnego. Koszty transportu „do” i „z” punktu przyjmowania zgłoszeń ponosi Sprzedający. W przypadku nie uznania reklamacji, Sprzedający będzie uprawniony do obciążenia Kupującego kosztami transportu towaru. Sprzedający zapewnia i pokrywa koszt transportu zwrotnego naprawionego bądź wymienionego towaru do Kupującego wyłącznie w przypadku uznania reklamacji.

9.10. Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego towaru w niezniszczonym opakowaniu, należycie zabezpieczonego, gwarantującego 100% funkcjonalności opakowania pierwotnego pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych.

9.11. Sprzedający może w dowolnym momencie odrzucić przyjęcie reklamowanego towaru ze wskazaniem na jego powiązania z substancjami niebezpiecznymi, o ile nie chodzi o urządzenie wyprodukowane przez Sprzedającego bądź na jego zlecenie.

9.12. Samowolne dokonywanie napraw i przeróbek przez Kupującego lub na jego zlecenie jest niedopuszczalne i powoduje utratę uprawnień z tytułu gwarancji.

9.13. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 15 dni roboczych od dnia jej skutecznego wpływu (spełnienia przez Kupującego wszystkich warunków, o których mowa w niniejszym Rozdziale) OWW. Wyjątek stanowią reklamacje przy rozpatrzeniu, których istnieje konieczność analizy poprzez jednostkę zewnętrzną znajdującą się poza obszarem Sprzedającego. W takich przypadkach Sprzedający jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 15 dni roboczych od daty otrzymania takiej analizy, jednak nie później niż 1 miesiąc liczony od dnia wniesienia reklamacji przez Kupującego.

9.14. W przypadku uznania reklamacji, usunięcie stwierdzonych wad/nieprawidłowości towaru nastąpi niezwłocznie, w terminie uwzględniającym rodzaj i wielkość wad/nieprawidłowości oraz sposób jej usunięcia, w tym szczególne warunki naprawy albo wymiany towaru. W przypadku naprawy, Sprzedający dysponuje pełną swobodą w zakresie wyznaczenia osób/podmiotów odpowiedzialnych za jej przeprowadzenie. 

9.15. Po upływie terminu gwarancji bądź w przypadku nie uznania reklamacji, Sprzedający świadczy standardowe, odpłatne zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem usługi serwisu pogwarancyjnego.

X Substancje niebezpieczne

10.1. W ramach zwrotu towarów, w tym jako reklamowanych, zwracanych w związku z odstąpieniem od umowy, przekazywanych Sprzedającemu do naprawy gwarancyjnej i pogwarancyjnej itp. Kupujący zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów o preparatach niebezpiecznych.

10.2. Urządzenia, które są wypełnione materiałami niebezpiecznymi lub wchodzą w reakcje, Kupujący odpowiednio pakuje i oznacza, jak również wskazuje w zgłoszeniu reklamacyjnym na związek z substancjami niebezpiecznymi, a w razie takiej konieczności dołącza kartę charakterystyki substancji.

10.3. W przypadku naruszenia przez Kupującego przepisów dotyczących substancji niebezpiecznych lub obowiązków wynikających z niniejszych OWW w omawianym zakresie, Sprzedającemu przysługuje odszkodowanie pokrywające całość strat i utraconych korzyści w zakresie wszelkich następstw takich naruszeń.

XI Własność intelektualna

11.1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, jakie przysługują Sprzedającemu do oferowanych przez niego towarów i usług, w tym oprogramowania i dokumentacji, a w szczególności jakichkolwiek planów, kosztorysów, wzorów lub innych dokumentów technicznych, jak również materiałów handlowych, w tym katalogów, folderów, broszur, zdjęć, opisów, rysunków technicznych itp. stanowią jego wyłączną własność, bądź są używane przez Sprzedającego na zasadzie licencji udzielanej przez podmiot uprawniony i nie są przenoszone na Kupującego wraz z zakupem towarów/ usług lub ich dokumentacją bądź oprogramowaniem.

11.2. Wraz z zakupem towarów, Kupujący uzyskuje niewyłączną licencję na korzystanie z praw, o których mowa w pkt. 10.1., w takim zakresie i na takich polach eksploatacji, jakie są niezbędne dla prawidłowego, zgodnego z ich przeznaczeniem, korzystania z towarów bądź ich odsprzedaży. Korzystanie z tych praw przez Kupującego nie może prowadzić do naruszenia uzasadnionych interesów Sprzedającego i w przypadkach wątpliwych wymaga każdorazowo uzgodnienia ze Sprzedającym. Kopiowanie, modyfikowanie dokumentacji oraz kopiowanie lub zwielokrotnienie kodu oprogramowania, bądź tłumaczenia jego formy, a także ich udostępnianie jakimkolwiek osobom trzecim, wymaga każdorazowo odrębnej zgody Sprzedającego bądź innego podmiotu uprawnionego, udzielonej na piśmie poza przypadkami, o których mowa w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

11.3. Kupujący nie może przenosić licencji, o której mowa w pkt. 10.2. na inne osoby, chyba, że jest to niezbędne dla odsprzedaży towarów lub ich przekazania osobie trzeciej pod innym, prawnym warunkiem, że osoba ta zgodzi się podlegać postanowieniom niniejszego Rozdziału OWW.

11.4. Na warunkach, o których mowa w niniejszych OWW, Sprzedający chroni Kupującego przed odpowiedzialnością, kosztami i odszkodowaniami poniesionymi przez Kupującego, do wartości wynikającej z jakiegokolwiek naruszenia bądź do pełnej ceny umownej według wyboru Sprzedającego, w związku z jakimkolwiek roszczeniem z tytułu naruszenia patentu, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub prawa autorskiego wysuniętego po zawarciu umowy, a wnikającym z korzystania lub odsprzedaży towarów/usług przez Kupującego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w niżej przedstawionych przypadkach:

a) Naruszenie takie jest warunkiem zastosowania się przez Sprzedającego do projektu, instrukcji, wskazówek lub wytycznych Kupującego, lub też używania towarów w sposób albo w celu bądź w kraju nie dopuszczonym przez Sprzedającego lub mu nie ujawnionym przed zawarciem umowy albo ma związek z użytkownikiem innych urządzeń, sprzętu, produktów, oprogramowania lub dokumentacji, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
b) Sprzedający na własny koszt zapewni Kupującemu prawo do korzystania z towarów/usług w kwestionowanym przez osobę trzecią zakresie lub zmodyfikuje albo zastąpi towary/usługi tak, aby naruszenie nie miało miejsca.

11.5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności względem Kupującego w sytuacjach, o których mowa w pkt 11.4. jak i również w przypadkach gdy:

a) Kupujący nie powiadomił Sprzedającego niezwłocznie na piśmie o roszczeniach lub groźbach roszczeń wysuwanych przeciwko Kupującemu przez osobę trzecią lub gdy nie zezwolił Sprzedającemu bądź istotnie utrudnił przeprowadzenie jakiegokolwiek postępowania polubownego lub sądowego, którego przedmiotem są takie roszczenia lub groźby roszczeń.
b) Kupujący uprzednio bez pisemnej zgody Sprzedającego oświadczył cokolwiek, co mogło mieć negatywny wpływ na pozycję Sprzedającego w stosunku do jakichkolwiek roszczeń, gróźb takich roszczeń albo wynikłych z nich postępowań.
c) Towary/Usługi i ich dokumentacja bądź oprogramowanie zostały zmodyfikowane w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.

11.6. Składając zamówienie, Kupujący oświadcza w dorozumiany sposób, że żadne wydane przez niego Sprzedającemu projekty ani instrukcje, wskazówki, wytyczne w tym zapewnienia nie spowodują naruszenia przez Sprzedającego przy wykonywaniu umowy, jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Kupujący zobowiązuje się chronić Sprzedającego na własny koszt przed wszelkimi zarzutami z tego tytułu, jak również przed wszelkimi kosztami i szkodami, jakie Sprzedający może ponieść lub poniesie w wyniku zastosowania się do takich zapewnień.

XII Ograniczenie odpowiedzialności

12.1. Łączna odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego z tytułu wszelkich szkód, roszczeń i innych żądań mających związek , bądź wynikłych z zawartej umowy (w tym na zasadzie regresu), nie może przekroczyć wysokości ceny umownej. Niezależnie od powyższego, odpowiedzialność Sprzedającego nie obejmuje:

 • utraty zysków,
 • utraty kontraktów,
 • utraty możliwości użytkowania,
 • utraty danych,
 • strat wynikowych,
 • strat pośrednich

ani jakichkolwiek strat, czy szkód jakiegokolwiek rodzaju wynikających z jakichkolwiek przyczyn za wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszych OWW.

XIII Postanowienia końcowe

13.1. O ile Strony nie ustaliły inaczej pisemnie to wszelkie niestandardowe narzędzia i zasoby, które Sprzedający zakupił dla realizacji zamówienia pozostają jego wyłączną własnością nawet jeśli przeniósł on koszty ich nabycia na Kupującego.

 1. W związku z realizacją zamówienia, Sprzedający jest uprawniony do przetwarzania informacji i danych Kupującego w tym stanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 41 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jak również danych osobowych jego przedstawicieli i pracowników na co Kupujący wyraża zgodę lub przyjmuje do wiadomości,
 2. Potwierdzenia zamówienia/umowa

13.2. gwarantując jednocześnie posiadanie zgody osób, których dane dotyczą.

13.3. Sprzedający ma prawo do ubezpieczenia wszelkich transakcji i umów z Kupującym oraz do podania w tym celu do wiadomości Ubezpieczyciela niezbędnych danych Kupującego, na co Kupujący wyraża swoją zgodę.

13.4. W przypadku jednostronnego rozwiązania umowy lub jej niewykonania lub nienależytego wykonania przez Kupującego pokryje on Sprzedającemu wszelkie szkody wynikłe z tego tytułu, bez ograniczeń, co do wysokości.

13.5. W przypadku nieważności jakiegokolwiek postanowienia niniejszych OWW na jakiekolwiek podstawie prawnej OWW pozostają wiążące w pozostałym zakresie, a sama umowa pozostaje ważna i skuteczna.

13.6. Kupujący jest uprawniony do cesji praw i przeniesienia obowiązków wynikających z zawartej ze Sprzedającym umowy , w tym opisanych w niniejszych OWW wyłącznie za pisemną zgodą Sprzedającego.

13.7. Wszelkie oświadczenia, postanowienia, roszczenia i żądania związane z umową muszą być sporządzone pisemnie, o ile nie zastrzeżono inaczej w niniejszych OWW.

13.8. Zarówno niniejsze OWW jak i sama umowa podlegają jurysdykcji i będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Sprzedającego.

13.9. Sprzedający zachowuje prawo do wszczęcia postępowania przeciwko Kupującemu i jego ustalonej własności w oparciu o siedzibę lub miejsce zamieszkania Kupującego, albo inne miejsce wykonywania działalności przez Kupującego.

K
Kontakt
napisz do nas jeżeli masz pytania

Jeżeli wolisz jesteśmy również dostępni pod telefonem i e-mailem.

 • Delta Inwestycje Sp. z o.o.
  ul. Aleja Poprzeczna 33-35
  51-167 Wrocław
 • tel. +48 71 348 04 45
  tel. kom. +48 510 848 158
  tel. kom. +48 509 497 308
 • biuro@deltainwestycje.pl

Jeżeli nie możesz rozczytać obrazka - przeładuj stronę (F5).